50210/16/2017 12:14:27 PM علائم و ملاک‌های واقعی برای شناخت اولیای الهی

علائم و ملاک‌های واقعی برای شناخت اولیای الهی

153

‣بی‌شک داشتن، استاد و راهنما، یکی از ارکان و شرایط حتمی راه خدا است. بزرگان و عالمان ربانی هم به لزوم آن اشاره داشته‌اند؛ چنان‌که جناب حافظ می‌فرماید:طی این مرحله بی همرهی خضر مکنظلمات است بترس از خطر گمراهیدر این‌باره، در آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم‌السلام شواهدی می‌توان یافت که این نوشتار، در صدد بیان آن نیست و آن را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم. آنچه بسیار مهم است و از گلوگاه‌های حساس و چه بسا پرتگاه‌های خطرناک راه خدا است، مرحله انتخاب استاد و راهنمای طریق الهی است چرا که مدعیان این معنا در زمانه ما زیاد شده‌اند و بسیارند کسانی که به واسطه ندانستن شرایط و علامت‌های اولیای حقیقی خداوند، فریب افرادی را خورده‌اند که از مال و جان آن‌ها سوء استفاده‌های فراوانی کرده و نه تنها آن‌ها را به مقصود نرسانده‌اند، بلکه همه اشتیاق و استعداد و سرمایة جوانی این صادقان ساده‌انگار را به باد داده و حتی آنان را از پرداختن به معنویت و راه خدا، پشیمان کرده‌اند. شرح این فریب‌خوردگی‌ها ـ به ویژه در زمان ما -مثنوی هفتاد من کاغذ شود. هر از چند گاهی داستان یکی از این مدعیان دروغین را در رسانه‌ها می‌شنویم.

SiteMap